Decontarea a 41,5% din salariul de bază al angajaților reveniți din șomajul tehnic

Social

Angajatorii ai căror angajați au beneficiat de prevederile art.XI alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.59/2020, precum și angajatorii ai căror angajați au avut contractele individuale de muncă suspendate în conformitate cu prevederile art.52 alin. (1) lit.c) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii republicată, cu modificările și completările ulterioare,beneficiază, pentru o perioadă de trei luni, de decontarea unei părți de salariu începând cu data de 1 iunie 2020.

Suma care se decontează din bugetul asigurărilor pentru șomaj reprezintă 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câstigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr.6/2020, cu modificări ulterioare.
Pentru a beneficia de aceste măsuri, angajatorii au obligația de a menține raporturile de muncă ale salariaților până la data de 31 decembrie 2020,conform art(1) alin.2 din OUG nr.92/2020 cu excepția lucrătorilor sezonieri și a situației în care încetarea contractului individual de muncă intervine din motive neimputabile angajatorului.Aceste prevederi se
aplică numai persoanelor care au avut o durată a suspendării a contractului individual de muncă de minim 15 zile în perioada stării de urgență sau de alertă și au beneficiat fie de indemnizațiile prevăzute de art XI și XV din OUG nr.30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.59/2020,fie de prevederile art.53 din Legea nr.53/2003,republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru decontarea de la bugetul asigurărilor pentru șomaj a cotei de 41,5% din salariu,angajatorii suportă integral contravaloarea salariilor angajaților care beneficiază de prevederile OUG 92/2020 și ulterior, începând cu data de întâi până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare căreia îi sunt aferente veniturile, depun documentele prevăzute în textul ordonanței (cerere semnată și datată de reprezentantul legal însoțită
de o declarație pe propria răspundere și de lista persoanelor care beneficiază de această sumă, asumată de reprezentantul legal al angajatorului conform art II alin.3 din OUG nr.92/2020.

Angajatorii care încetează contractele individuale de muncă ale salariaților anterior termenelor prevăzute de art I alin.(2) respectiv data de 31 decembrie 2020 sunt obligați să restituie în totalitate, agenției pentru ocuparea forței de muncă sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care a încetat raportul de muncă anterior termenului menționat,plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României îm vigoare la data încetării contractelor individuale de muncă, dacă încetarea acestora a avut loc în temeiul aer.55 lit b), art.56 alin.(1) lit. d) și e) și art.65 din Legea nr.53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Nu beneficiază de sumele prevăzute la art.I alin.(1) următorii angajatori:
 a) instituții și autorități publice, astfel cum sunt acestea definite prin Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,precum și prin Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 b) angajatorii care la data solicitării acordării acestor sume se află în faliment,dizolvare, lichidare sau care au activitățile suspendate sau restricții asupra acestora din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Menționăm faptul că sumele prevăzute la art.I alin.(1) din OUG 92/2020 nu se cumulează cu subvențiile care se acordă în cazul angajaților pentru care angajatorii au încheiat cu agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă, contracte sau convenții în baza art.80,85 și 93^4 din Legea nr.76/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.