Ordinea de zi a sedintei ordinare a consiliului local Satu Mare din data de 26.09.2019

Social

DISPOZIŢIA nr. 656/19.09.2019

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare
în şedinţă ordinară, pe data de 26.09.2019 ora 14:00


Primarul Municipiului Satu Mare,

Având în vedere prevederile art. 133 alin.(1), art.134 alin. (1), lit. a), alin. (3) lit. a) şi art. 135 alin. (4) şi (5) coroborate cu prevederile art.196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

DISPUNE:

ART. 1 Se convoacă şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, pe data de 26.09.2019 ora 14:00. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare, cu ordinea de zi cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

ART. 2 Proiectul ordinii de zi a şedinţei consiliului local se aduce la cunoştinţă locuitorilor municipiului prin mass-media, prin afişare la sediul instituţiei şi prin publicare pe site-ul oficial al instituţiei www.satu-mare.ro.

ART. 3 Prezenta se comunică, prin grija secretarului municipiului Satu Mare, consilierilor locali şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Satu Mare.


Primar,
Kereskényi Gábor

Contrasemnează
Secretar,
Mihaela Maria Racolța

Red./dact./Mariana Husar
4 exemplare

ANEXĂ LA DISPOZIŢIA PRIMARULUI NR. 656/19.09.2019

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Bologa Andrea- Maria
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Kerekes Rodica
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

3. Proiect de hotărâre privind modificarea unor comisii de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 29.08.2019

5.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al municipiului Satu Mare din luna octombrie 2019
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al instituțiilor publice subordonate Consiliului local Satu Mare, finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2019
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

7. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unei alei din municipiul Satu Mare „Aleea Augustin Ferențiu „
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea normativelor de cheltuieli pentru acțiuni de protocol și alte măsuri necesare în vederea desfășurării normale și eficiente a acțiunilor de protocol în țară și în străinătate a Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1A la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 313/21.12.2017
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Comitetului Director al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

13.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 170/25.07.2019 pentru aprobarea delegării gestiunii serviciului de salubrizare în municipiul Satu Mare, prin contract de concesiune
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

14. Proiect de hotărâre privind aprobare documentației Plan Urbanistic Zonal- Zonă mixtă instituții-servicii, depozitare, Amplasament: municipiul Satu Mare str. Aurel Vlaicu , nr. cad.170508,175646
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu – Construire imobil de locuit P+2- Locuințe colective- Amplasament: municipiul Satu Mare, B-dul Unirii nr.17
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal -Construire spații comerciale în P-ța Romană – Amplasament : municipiul Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal – Ansamblu rezidențial locuințe individuale P-P+1, Amplasament: municipiul Satu Mare, str. Zona Poienilor
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal – Lotizare în vederea construirii de locuințe individuale, Amplasament: municipiul Satu Mare, str. Panait Cerna
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

19. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr.242/ 06.12.2007
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

20. Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, în ordinea de prioritate și a listei finale privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuință și în repartizarea locuințelor, construite prin programul ANL.
Iniţiator proiect: viceprimar Feher Doina

21. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului despăgubirilor datorate de proprietarul fondului dominant înscris sub B4 în CF nr. 169780 Satu Mare și identificat cu nr. topografic 12876/1
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

22. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din imobilul situat în municipiul Satu Mare str. Petőfi Sándor nr. 47, Instituției Prefectului- Județul Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

23. Proiect de hotărâre pentru revocarea dreptului de administrare instituit în favoarea Consiliului Județean Satu Mare asupra etajelor II și III din incinta internatului Colegiului Tehnic „Elisa Zamfirescu”
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de transmitere a unor imobile din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice pentru Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare în domeniul public al Municipiului Satu Mare și administrarea Consiliului Local al municipiului Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

25. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie a terenului în suprafaţă de 2.241 mp.
Iniţiator proiect: viceprimar Albu Adrian

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării în vederea sistării stării de indiviziune, a imobilului teren situat în Satu Mare, str. Alexiu Berinde nr. 1
Iniţiator proiect: viceprimar Albu Adrian

27. Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cu propunere de
dezlipire a unui teren situat în Satu Mare, Piața de Alimente nr. 1
Iniţiator proiect: viceprimar Albu Adrian

28. Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cu propunere de
dezlipire a unui teren situat în Satu Mare, Piața de Alimente nr. 2
Iniţiator proiect: viceprimar Albu Adrian

29. Diverse-Informări consiliul local

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.